06.12.21
ZUS - DRA

Deklaracja rozliczeniowa, imienne raporty oraz przekazanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - jednostki budżetowe i gospodarki pozabudżetowej.

PIT - 8A

Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego

PODATEK

dochodowy w formie karty podatkowej

CIT - 6

Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT - 10

Zryczałtowany podatek dochodowy (od zagranicznych osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski)

IFT-1

Informacja dla osoby zagranicznej o pobranych kwotach zryczałtowanego podatku i wpłacie podatku

10.12.21
ZUS - DRA

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

POG - 1C

Informacja składana przez podatników podatku od gier

17.12.21
ZUS - DRA

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - płatnicy nie będący jednostkami budżetowymi i zatrudniający pracowników

SKŁADKA NA FP i FGŚP PODATEK ROLNY

Deklaracja od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PODATEK LEŚNY

Deklaracja od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wraz z płatnością

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Deklaracja od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wraz z płatnością

RATA

Podatku od środków transportowych

20.12.21
CIT - 2

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych

CIT - 2A

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej

PIT - 4

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

PIT - 13

Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych

Z DEK-1

Składka na PFRON

PIT-9

Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

PIT-5

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy

PIT-51

Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

PIT-52

Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np.: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub dzieło

27.12.21
VAT - 7

Rozliczenie podatku od towarów i usług

AKC - 2

Rozliczenie podatku akcyzowego