TARCZA ANTYKRYZYSOWA

1. Wynagrodzenie postojowe - JEDNORAZOWE ( ART.15 zq ustawy)

Przeznaczone dla samozatrudnionych (firm jednoosobowych) i zleceniobiorców na umowie zlecenie i umowie o dzieło, przysługuje też samozatrudnionym którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020.
Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem lub karta podatkową może otrzymać świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł, pod warunkiem że nie jest płatnikiem podatku VAT

WARUNEK

 • przychód z marca niższy o 15% w stosunku do lutego i jednocześnie mniejszy niż 15.681 zł brutto
 • nie dotyczy opodatkowania ryczałtem i kartą podatkową
 • prowadzenie działalności/ aktywna stała umowa zlecenie-dzieło przed 1 lutego 2020
 • wartość umowy cywilno prawnej nie przekraczała w lutym 15.681 zł
 • jeśli suma umów zlecenie nie przekracza 1300 zł to świadczenie wynosi tyle ile umowa

KWOTA

 • świadczenie wynosi 2080 zł, nie podlega ZUS i PIT (tj.80% najniższego wynagrodzenia)
 • jeśli zleceniobiorca uzyskał ze zlecenia wynagrodzenia niższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia - otrzyma świadczenie równe tej kwocie, tj. 1300 zł

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

 • przedsiębiorca wniosek o wypłatę świadczenia składa do ZUS
 • za zleceniobiorcę wniosek składa do ZUS pracodawca

obecnie świadczenie jest jednorazowe z możliwością jego przedłużenia

2. dofinansowanie części wynagrodzeń ( ART.15 zzb ustawy)

PRZEDSIĘBIORCA bez względu na status (MIKRO, MAŁY, ŚREDNI) może uzyskać dofinasnowanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, jeśli:

 • odnotuje spadek obrotów za dowolne dwa miesiące po 1 stycznia roku 2020 lub dowolne 60 dni roku 2020 w stosunku do takiego samego okresu roku 2019, i spadek ten wyniesie:

30% ale mniej niż 50% - dofinansowanie wynosi 1300 zł

50% ale mniej niż 80% - dofinansowanie wyniesie 1820 zł

więcej niż 80% - dofinansowanie wyniesie 2340 zł

WARUNEK

 • warunkiem jest utrzymanie miejsc pracy przez okres 3 miesięcy uzyskiwania dofinansowania i 3 miesięcy po tym czasie
 • przedsiębiorca nie zalega ze składkami ZUS do końca 3 kwartału 2019
 • przedsiębiorca nie spełnia warunków upadłościowych - ten zapis jest bardzo ogólny, wynika z niego że jeśli przedsiębiorca nie reguluje terminowo swoich zobowiązań to się nie kwalifikuje do wsparcia - może senat to zmieni , zapis należy konfrontować z ustawą Prawo Upadłościowe

KWOTA

 • jak wyżej
 • przedsiębiorca nie zalega ze składkami ZUS do końca 3 kwartału 2019
 • okres uzyskiwania dofinansowania - 3 miesiące

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

 • przedsiębiorca wniosek o wypłatę świadczenia składa do PUP

oto jest dla firm które dotąd nie miały żadnych problemów z płynnością i nie przewidują takich problemów w przyszłości :)

3. dofinansowanie dal samozatrudnionego przedsiębiorcy - nie zatrudniającego pracowników ( ART.15 zzc ustawy)

PRZEDSIĘBIORCA taki może uzyskać dofinasnowanie prowadzenia działalności gospodarczej , jeśli:
odnotuje spadek obrotów za dowolne dwa miesiące po 1 stycznia roku 2020 lub dowolne 60 dni roku 2020 w stosunku do takiego samego okresu roku 2019, i spadek ten wyniesie:

30% ale mniej niż 50% - dofinansowanie wynosi 1300 zł

50% ale mniej niż 80% - dofinansowanie wyniesie 1820 zł

więcej niż 80% - dofinansowanie wyniesie 2340 zł

WARUNEK

 • warunkiem jest utrzymanie firmy przez okres 3 miesięcy uzyskiwania dofinansowania i 3 miesięcy po tym czasie
 • przedsiębiorca nie zalega ze składkami ZUS za 3 kwartał 2019
 • przedsiębiorca nie spełnia warunków upadłościowych uwaga jw.
 • dofinansowanie przeznaczy na prowadzenie działalności gospodarczej - nie na wydatki osobiste, np. kredyt prywatny

KWOTA

 • jak wyżej
 • okres uzyskiwania dofinansowania - 3 miesiące

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

 • przedsiębiorca wniosek o wypłatę świadczenia składa do Starosty - umowa ze starostą

UWAGA, UWAGA, UWAGA !!!!!!!!!!!!

Skorzystanie z powyższych opcji wyklucza możliwość korzystania z innych, np. zwolnienia z płacenia składek ZUS, moim zdaniem kierowane jest do NIE mikroprzedsiębiorców tylko do firm zatrudniających pow. 9 osób

4. ZWOLNIENIE Z ZAPŁATY SKŁADEK ZUS ( ART.31 ZO ustawy)

UWAGA bardzo ważna - zwolnienie dotyczy WYŁĄCZNIE - pracodawców, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłaszali do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób !!!!!!!!!

NP. firma , która ma status mikroprzedsiębiorcy bo zatrudnia 6 osób + właściciel, ale ma 4 emerytów na um.zlecenie się nie kwalifikuje, aby ustalić czy firma się kwalifikuje czy nie należy policzyć wszystkich pracowników, zleceniobiorców podlegających ub.społecznemu oraz właściciela podlegającego ub.społecznemu, jeśli podlega tylko składce zdrowotnej to się nie liczy,
uff......prościej nie umiem :)

WARUNEK

 • Zwolnienie nie dotyczy nowo powstałych firm
 • Płatnik musi być zgłoszony do ZUS na dzień 1 lutego br.
 • aby z niego skorzystać nie ma limitu przychodu - wyłącznie limit zgłoszonych do ub.społecznego
 • złożenie w terminie deklaracji DRA za m-ca 3,4,5
 • akie samo zwolnienie dotyczy przedsiębiorców samozatrudnionych - płacących jakiekolwiek składki za siebie lub osoby współpracujące - warunek - przychód z(brutto) za luty nie przekroczył 15.681 zł

KWOTA

 • całość składek ZUS za miesiące 3,4,5

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

 • przedsiębiorca wniosek o zwolnienie do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.

SKŁADEK NIE NALEŻY PŁACIĆ, JEŚLI ZOSTANĄ ZAPŁACONE TO NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!!!!!!
NIE MA OBOWIĄZKU UTRZYMANIA STANOWISK PRACY !!!!!!!!!!!!!!!!!
ZUS nie ma prawa odmówić zwolnienia.

UWAGA, UWAGA, UWAGA !!!!!!!!!!!!

Skorzystanie z powyższego zwolnienia wyklucza możliwość korzystania z innych, opisanych w punktach 1 do 3 ( wiem, że się powtarzam ale to ważne:))

Na obecnym etapie legislacji jest w tym art.zapis - 31 zx - przychody uzyskane ze zwolnienia ze składek ZUS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT, czyli płace są kwalifikowane w ciężar kosztów z pełnej wysokości , ale brakuje w tym art. odniesienia do podatku CIT - nie wiadomo czy zapomnieli czy zrobili to specjalnie, czy senat to poprawi czy nie - wg. obecnego zapisu dla osób prawnych opodatkowanych CIT - uzyskane zwolnienie ze składek trzeba będzie opodatkować.

5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHORNY PRACY - TJ: DODATKOWE UPRAWNIENIA PRACODAWCY Z TYTUŁU SPADKU OBROTÓW (ART.15 G ustawy)

Pomoc z tego art. WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, okres wypłacania świadczenia trwa 3 miesiące i będzie wypłacane w dwóch wariantach w zależności od tego w jakim okresie przedsiębiorca się znalazł, pojawiają się tu zatem dwa nowe pojęcia:

 1. okres przestoju ekonomicznego ( czas nie wykonywania pracy przez pracownika )

  okres nie wykonywania pracy przez pracownika, z przyczyn nie zależnych od pracownika pozostającego w gotowości do pracy

  UPRAWNIENIA PRACODAWCY:

  • obniżenie wynagrodzenia pracownikom o 50% ale nie bardziej, niż do najniższej płacy krajowej i do tego obniżonego wynagrodzenia uzyskamy dofinansowanie nie większe niż to 50% tego co zostało obniżone i nie więcej niż 1300 zł

  przykład:

  1. pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 7000 zł brutto, można je obniżyć do 3500 zł brutto, z czego pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 1300 zł
  2. pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3500 zł brutto, można je obniżyć do 2600 zł brutto , z czego pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 450 zł
 2. padek obrotów gospodarczych

  • spadek obrotów o 15% przez dwa miesiące w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, lub
  • spadek obrotów o 25% ale liczony z miesiąca na miesiąc, tj. marzec do lutego

  UPRAWNIENIA PRACODAWCY:

  • obniżenie pracownikom czasu pracy o 20% ale nie więcej niż do 1/2 etatu i obniżenie o tyle samo wynagrodzenia, do tego obniżonego wynagrodzenia uzyskamy dofinansowanie nie większe niż 50% tego co zostało obniżone i nie większe niż 40% przeciętnego wynagrodzenia wynagrodzenia , tj. 2080 zł

  przykład:

  1. pracownik na pełnym etacie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 7000 zł brutto, można je obniżyć do 5600 zł brutto, z czego pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 2080 zł
  2. pracownik na pełnym etacie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3500 zł brutto, można je obniżyć do 2800 zł brutto , z czego pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 1400 zł

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

 • przedsiębiorca wniosek o dofinansowanie składa do starosty

6. POŻYCZKA ZE SRODKÓW URZ.PRACY (ART.15 ZZD ustawy)

Każdy mikro przedsiębiorca i samozatrudniony przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o jednorazową pożyczkę w kwocie do 5 tys. zł, pożyczka będzie nie oprocentowana i płatna w 12 równych ratach, po 3 miesiącach od jej uzyskania.

Jeśli przedsiębiorca nie mniejszy zatrudnienia przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Środki z pożyczki musza zostać przeznaczone na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla firm w dobrej sytuacji to premia gratis :)

7. RETROSPEKTYWNE ODLICZENIE STRATY (ART.15 ZZD ustawy)

To "ulga" na rok 2020 - Jeśli przedsiębiorca osiągnie w roku 2020 stratę podatkową to ma prawo odliczyć tę stratę z dochodu za rok 2019, zatem poprzez sporządzenie korekty rozliczenia podatkowego za rok 2019 uzyska zwrot podatku - WARUNEK SPADEK OBROTÓW ZA ROK 2020 przynajmniej o 20% w stosunku do roku 2019.

8. ZMIANY PODATKOWE

zmiany w pit:

 • odliczenie od podatku dochodowego darowizn na rzecz walki z choroba COVID-19;
 • odroczenie terminu zapłaty podatku PIT-4 ( od wynagrodzeń) za 3 i 4 do 1 czerwca 2020 r;
 • termin zapłaty podatku od budynków ( nie mylić z podatkiem od nieruchomości) za 3,4,5 do 20 lipca 2020 pod warunkiem, że nastąpi spadek obrotów o min. 20%;
 • uchylona zostaje ulga za złe długi - to ulga przysługująca od tego roku, polega ona na tym, że jeśli przedsiębiorca nie zapłaci za swoje zobowiązania w ciągu 90 dni od terminu płatności musiał obligatoryjnie odliczyć koszt z kosztów uzyskania przychodów - teraz tego nie będzie musiał robić, jednak wierzyciel nadal może odliczyć nie zapłacone mu faktury przez dłużnika z przychodów do opodatkowania;
 • przedsiębiorcy którzy wybrali zryczałtowana metodę płatności podatku dochodowego i tak ustalone zaliczki na podatek są wyższe niż rzeczywiste może w ciągu roku zrezygnować z tej metody i płacić zaliczki rzeczywiste;
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • brak sankcji za złożenie rozliczenia rocznego do końca maja br, dotychczasowy termin 30 kwietnia, to nie to samo co wydłużenie terminu złożenia rozliczenia rocznego - taki zapis oznacza tylko tyle , że urząd nie będzie karał podatników, ale zapłacony podatek po 30 kwietnia należy zapłacić z odsetkami.

zmiany w pit:

 • wejście nowej matrycy stawek VAT od lipca br, planowane było od kwietnia
 • likwidacja deklaracji VAT i wprowadzenie JPK-Deklaracja od lipca, było planowane od kwietnia
 • 14 dni na zawiadomienie urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek bankowy z poza białej listy - było 3 dni
 • możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT

zmiany w pit:

 • zniesienie opłaty prolongacyjnej przy wnioskach o rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie w ZUS i Urz.Skarbowym;
 • Gminy uzyskały MOŻLIWOŚĆ - nie obowiązek - zwolnienia z płacenia z podatku od nieruchomości (Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii) ;
 • zawieszone zostaną terminy w postępowaniach karno/skarbowych, kontrolach,egzekucjach itd.
 • obniżenie czynszów najmu o 90% lokali w galeriach handlowych o pow. min. 2 tys. m2 - nie ma natomiast słowa o rekompensacie dla właścicieli galerii, na chwile obecną pozostaną im roszczenia o rekompensatę do rządu
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej - odroczenie obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej do 31 maja 2020 r.
Dodano: 2020-03-31